កិត្តិយសក្រុមហ៊ុន

Dongda Polyurethane
សហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។

វិញ្ញាបនប័ត្របំរែបំរួលសមិទ្ធិផលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់

Dongda គីមី
សហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។

ពានរង្វាន់វឌ្ឍនភាពវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា Jinshan

ប៉ាតង់សៀងហៃ
អង្គភាពអ្នកបើកយន្តហោះ