ក្រុម INOV

ក្រុម INOV

ក្រុមហ៊ុនផលិតវិជ្ជាជីវៈនៃអេទីឡែនអុកស៊ីដ និងដេរីវេនៃប្រូភីលីនអុកស៊ីដ និងផលិតផលប៉ូលីយូធ្យូថេន

  • Shandong INOV Polyurethane Co., Ltd.

  • Shanghai Dongda Polyurethane Co., Ltd.

  • Shandong INOV New Materials Co., Ltd.

  • Shanghai Dongda Chemical Co., Ltd.

  • Shandong INOV Chemical Trading Co., Ltd.

  • IPO

  • គម្រោងពង្រីកដំណាក់កាលទី 2 នៅទីក្រុង Shandong & Shanghai

  • Shandong INOV Sports Industry Co., Ltd. & Shandong INOV Fine Chemicals Co., Ltd.