ស៊េរី Polyethylene Glycol (PEG)

  • Polyethylene Glycol series

    ស៊េរី Polyethylene Glycol

    រូបរាង PEGs ផ្លាស់ប្តូរពីរាវថ្លាទៅជា flake រួមជាមួយនឹងទម្ងន់ម៉ូលេគុលរបស់វា។ហើយវាគឺជាការរលាយទឹក និង hypotoxicity ។អ៊ីដ្រូស៊ីលនៅលើចុងទាំងពីរនៃរចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុលនៃស៊េរី PEG មានលក្ខណៈជាតិអាល់កុលទាបដែលអាចត្រូវបាន esterificated និង etherificated ។