តាឡូវ អាមីន Ethoxylates

  • Tallow Amine Ethoxylates

    តាឡូវ អាមីន Ethoxylates

    ស៊េរីនៃផលិតផលនេះគឺរលាយក្នុងទឹក។ស៊េរីនេះគឺ nonionic នៅពេលដែលរំលាយនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាល់កាឡាំង និងអព្យាក្រឹត ខណៈពេលដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាស៊ីតពួកវាបង្ហាញ cationic ។ពួកវាមានស្ថេរភាពល្អទាំងនៅក្នុងបរិស្ថានអាសុីត និងអាល់កាឡាំង ហើយក៏នៅក្នុងទឹករឹងផងដែរ។នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាល់កាឡាំង និងអព្យាក្រឹត ស៊េរីអាចលាយជាមួយសារធាតុអ៊ីយ៉ុងផ្សេងទៀត។